Sunday, March 6, 2011

عطا الله ولایت دوست " حاشیه سازی شما تاثیری در سه شنبه های اعتراضی نخواهد داشت

همیشه در آستانه روزهای مهم بحثهای انحرافی ایجاد می شود تا بخشی از انرژی و وقت جنبش به مجادله و مباحثه معطوف شود . از آنجا که دیگر دعوای احمدی نژاد با مجلس یا دعواهای زرگری مشایی و بعضی از مراجع مفت خور جذابیتی ندارد و نخ نما شده است این بار حکومت یکی از عوامل سبزنمای خود را به بازی گرفت و این مهم بودن سه شنبه های پیش رو یعنی 17 و 24 اسفند را می رساند . البته ماهیت مهاجرانی زمانی که جنبش سبز را برای خودش تقسیم بندی می کرد و سعی در ایجاد محدودیت و ایجاد اختلاف در جنبش سبز داشت معلوم شده بود . اما پاسخ سبز ما این است که اسیر حاشیه نمی شویم و پر قدرت در سه شنبه های پیش رو حاضر می شویم

No comments:

Post a Comment