Tuesday, April 26, 2011

به خود آییم . متاسفانه حاشیه و متن جابجا شده است

حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند  .  متن : مصلحی استعفاء داد.///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند  .  متن : احمدی نژاد استعفای مصلحی را قبول کرد .//////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : خامنه ای گفت مصلحی باید بماند .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند . متن : احمدی نژاد به صحبت خامنه ای واکنش نشان نداد.///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : فلان فرد و فلان گروه به احمدی نژاد تاخت .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : خامنه ای گفت به خاطر مصلحت گفته مصلحی بماند .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند . متن : احمدی نژاد تو فلان سفر، مصلحی را با خودش نبرد .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : احمدی نژاد نرفته سر کار .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : احمدی نژاد استعفا داد و تکذیب کرد و تکذیبیه رو هم برداشت و غیره.///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند . متن : احمدی نژاد هنوزم نرفته سر کار .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : عوامل احمدی نژاد و خامنه ای به هم پریدند .///////  حاشیه : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند . متن : احمدی نژاد ، خبر مرگش ، هنوز نرفته سر کار و شرط گذاشته و هزار کوفت دیگر . ///////  حاشیه  : 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند .  متن : چند وکیل الدوله طرح استیضاح به مجلس دادند  تا چند روز دیگه پسش بگیرند . >>>>>>> در کل > حاشیه و متن جابجا شده است . 11 اردیبهشت در راه است و موسوی و کروبی همچنان در حصرند و متاسفانه ما  درگیر متنهای حکومتی شده ایم .  به خود آییم

Thursday, April 7, 2011

شیخ سبز


این چند خط را برای شیخ سبز می نویسم . برای مهدی کروبی . برای او که با شجاعتش نشان داد قشر روحانیت استثناء دارد . برای او که با پایداریش نشان داد قشر روحانیت استثناء دارد . برای او که همراهمان ماند و نشان داد که قشر روحانیت استثناء دارد . برای او که نشان داد در میان روحانیت و مراجع ترسو و بزدل ، شیخ سبزیست که شجاعتش را دشمنانش نیز می ستایند . برای شیخ سبز می نویسم که باعث شد با تمام اختلاف عقیده ها او را تحسین کنم . برای او که همواره افشاگر ظلم ضحاک بود ، حتی زمانی که مارهای شانه های ضحاک خودنمایی نمی کردند . برای شیخ سبز که فریاد جوانان پرپر شده ضحاک شد . برای  او که پا به پایمان آمد و اکنون ما در راه ماندیم و او پیش رفت . برای او که تقیه نکرد و راست گفت از علایق و عقایدش ، هر چند که با علایق و عقاید ما متفاوت بود . برای شیخ سبز که کبودیهای بدن پیرش ، ترس ضحاک زمان بود از آزادمردی یک پیرمرد . برای شیخ سبز که استثناست در میان روحانیون تن پرور ، روحانیونی که بوسه بر دوش ضحاک زدند و اکنون محو تماشای مارهای دوش ضحاکند . این چند خط را برای شیخ سبز می نویسم . برای مهدی کروبی . و همچون شیخ سبز ، خواهم گفت که درفش سبز کاویانی را زمین نخواهیم گذاشت.