Tuesday, February 1, 2011

سالروز ورود بختکي به نام خميني

بیش از سه دهه است که در کابوس وحشتناک جمهوری اسلامی قرار داریم و این کابوس حاصل تراوشات فاسد مغز خمینی می باشد . خمینی بختکی بود که بر ایران مسلط شد و مردمی را به خوابی ترسناک فرو برد و با ابزار دین آنها را فلج کرد. خمینی بختکی بود که بر پیکره ایران خیمه زد و جنگ و خشونت و فقر حاصل کابوسش بود. خمینی بختکی بود که کابوسی مرگبار به ارمغان آورد با این تفاوت که این کابوس واقعی بود. خمینی بختکی بود که دیده می شد اما سلاح دین در دست داشت و مردم ناتوان از بیداری بودند . خمینی بختکی بود که با مرگش " افکار و سیستم حکومتیش نقش او را بعهده گرفت و بختکی از نوع دیگر بر ایران زمین باقی ماند . آری ما فلج شدیم و فلج مانده ایم و همواره احساس خفگی داریم و تا هم اکنون قادر نشدیم از این کابوس لعنتی بیرون آییم . چندین بار تلاش کردیم اما تلاشمان منجر به بیداری نشد . اما روز موعود فرا خواهد رسید . روزی که از این کابوس شوم برخیزیم و از شر این بختک خلاصی پیدا کنیم . روزی که به جای سیاهی کابوس بختک " چشمهایمان را باز کنیم و سبزی ایران را ببینیم

No comments:

Post a Comment