Sunday, January 30, 2011

چرا سازمان مجاهدين منحوس است

ما از کشته شدن هموطنانمان ناراحت می شویم حتی اگر عقیده ای کاملا متفاوت با ما داشته باشند . ما از ظلم ناحق به هموطنانمان ناراحت می شویم حتی اگر عقیده ای کاملا متفاوت با ما داشته باشند . اما ناراحتی بیشتر از این است که افرادی چون مسعود و مریم رجوی هموطنان گمراه ما را بخاطر مقاصد توهم آلود خود به کشتن می دهند . رجوی و خمینی دو لبه یک شمشیر هستند و دارای وجه تشابهات بسیار در دیکتاتوری" . اما بزرگترین وجه تشابه رجوی و خمینی در سوء استفاده از پیروان خود می باشد . خمینی با تبلیغات کاذب بسیاری از جوانان کشور را چه قبل و چه حین جنگ به کشتن داد و رجوی هم همچنان افراد گمراه و زخم خورده را قربانی اهداف خود و سازمانی می کند که سالهاست سوخته اما رجوی حاضر به جمع کردن خاکستر آن نیست . آری گروهی که تحت تاثیر بیگانه قدرت گرفت و با خمینی همکاری کرد توسط رجوی از بیراهه اي که قرار داشت به قعر دره سقوط کرد و از دامان یک ديکتاتور به دامان ديکتاتور دیگری چون صدام پناه برد تا برای همیشه بسوزد و نابود گردد اما افسوس که این خاکستر همچنان باعث قربانی شدن هموطنانمان می شود . باشد که روزی هموطنان گمراه به خود آیند و برای خود و انسان بودن خود ارزش قائل شوند نه اینکه ملعبه سردمداران خود باشند و تحت تاثیر آنان روزی خود را به آتش بکشند و روزی بخاطر توهم رهبران فاسدشان و نه برای آزادی خود را به کشتن دهند

No comments:

Post a Comment