Thursday, February 24, 2011

سه شنبه ها را دوست دارم

سه شنبه ها را دوست دارم زیرا نشان دهنده این است که ما به عهدمان وفادار مانده ایم و همراه همراهان سبز خود خواهیم بود . سه شنبه ها نشان دهنده این است که هنوز سبز بودن خود را حفظ کردیم و برگهای سبزمان در خزان پاییز و سرمای شدید زمستان بر زمین نیافتاد و سبز مانده و خواهد ماند . سه شنبه ها یادآور خواهران و برادران ماست که سبز پرپر شدند و امید سبزشان را به ما سپردند . سه شنبه ها را دوست دارم چون سرشار از امید است " امید ما و امید همه خانوادهای داغداری که منتظر فریاد سبز ما هستند . سه شنبه ها را دوست دارم چون روز ترس ضحاک زمان است . سه شنبه ها را دوست دارم زیرا که با فریاد ما خونخواران متحجر در می یابند خونی که به ناحق ریختند تازه مانده و روز مجازاتشان نزدیک است "" شاید سومین سه شنبه . سه شنبه ها را دوست دارم

No comments:

Post a Comment