Friday, June 14, 2013

موفقیت تحریم انتصابات در تهران به روایت تصاویر

بنابر اطلاعات موثق تحریم انتصابات در شهر تهران موفق بوده و حکومت بناچار نیروهای خویش را در چند حوزه بخصوص مستقر نموده است تا با تجمع در حوزه های مشخص و تصویربرداری طوری القا نماید که مشارکت مردمی بالاست . بعنوان نمونه تصاویر زیر مربوط به حوزه های سعادت آباد است از جمله مسجد قدس و دانشگاه امام صادق که بسیار خلوت و سوت و کور است و در این منطقه حکومت نیروهای خویش را در مسجد میدان کاج متمرکز کرده و تشکیل صف نمایشی داده است برای نمایشهای تلویزیونی .


No comments:

Post a Comment