Sunday, June 24, 2012

گل نرگس

هوا ابری شد  اما او خندید . صدای رعد و برق آمد اما نترسید . باران بارید و خیس شد اما به امید آفتاب ماند . باد وزید اما استوار ماند . هوا و رعد و باران و باد خشم آلود گشتند از استواری گل .  دست به دست هم دادند و طوفان شدند و ساقه گل را شکستند اما غرورش را نتوانستند . گل ساقه اش شکست  ، گلبرگهایش ریخت ، اما همچنان در برابر طوفان کوتاه نیامد و نیامده . هوا طوفانیست . صدایش را نمی شنوید ؟! به کنار پنجره بروید تا ببینید . طوفان را ندیدید ؟! به بیرون بروید و اگر باز ندیدید، بدانید که از جنس باغ نیستید . این هم از بخت گل است که در باغ ، گلها خار گشته اند . اما ای گل  طاقت بیاور . آسمان این باغ آفتابی خواهد شد . گل نازنین بمان . نرگس جان بمان

No comments:

Post a Comment