Monday, June 4, 2012

غروب شد . یادشان گرامی و روزشان مبارک

غروب شد . باید در خانه اش باشد ، ولی پشت میله های زندان است . // غروب شد . باید پیش بچه ها و همسرش باشد ، ولی زیر سنگ قبر است . // غروب شد . شاید این غروب پدر شده بود ، ولی کشته شد در جوانی . // غروب شد . یادمان باشد خورشیدهای ایران را .  یادشان گرامی و روزشان مبارک

No comments:

Post a Comment