Monday, June 20, 2011

میان من و تو فاصله کوتاهیست


میان من و تو فاصله کوتاهیست ، اما افسوس که نمی توانم دستان گرمت را در دست بگیرم ، دستانی که آزادی را نمایش می داد .

میان من و تو فاصله کوتاهیست ، اما افسوس که نمی توانم صورت زیبایت را ببینم ، صورت بچه گانه ای که نقابی بود بر روح بزرگت .

میان من و تو فاصله کوتاهیست ، اما افسوس که چشمهایت را نمی بینم ، چشمهایی که سرشار از برق امید بود .

میان من و تو فاصله کوتاهیست ، اما افسوس که لبخندت را نمی بینم ، لبخند همیشگی ات که درمان خستگی هایم بود .

میان من و تو فاصله کوتاهیست ، اما افسوس که صدایت را نمی شنوم  و افسوس که دیگر مادرت را صدا نمی زنی .

آری ، میان من و تو فاصله کوتاهیست به اندازه یک سنگ قبر .

چه ساکت خفته ای فرزندم .   

No comments:

Post a Comment