Wednesday, December 5, 2012

وبسایت کلمه / بیان واقعیت یا مقدمه چینی برای


وبسایت کلمه در مطلبی عنوان نموده : ( که برخی اصلاح طلبان و منتقدان برای توجیه انتخاباتی به نهادهای نظامی و امنیتی احضار شده اند تا درباره انتخابات با آنان رایزنی شود و اولین محور مورد تاکید نیروهای امنیتی این بوده که اصلاح طلبان باید در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا داشته باشند به شرطی که نامزد آنها از آنچه که آنها فتنه می نامند ابراز برائت کند. ) اما مطلب کمی جالب می گردد که نیروهای امنیتی اعلام می دارند نامزدی سید محمد خاتمی باید فراموش شود . در کل چند پرسش وجود دارد .
 پرسش ابتدایی اینکه حکومتی که جریان اصلاح طلبی را تا مرز ریشه کنی برد و به همگان نشان داد قصد کمترین اصلاح در خویشتن را ندارد ، چگونه به یکباره از ضرورت حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی سخن به میان آورده ؟ آن هم با نظرات تندی که پیش ازین از سوی مسئولان بلند پایه حکومت در مذمت اصلاح طلبان مطرح شده بود ؟ 
در پاسخ ممکن است گفته شود که جریان حاکم دریافته که انتخابات ریاست جمهوری اساسا از جنس انتخابات مجلس نیست و عدم مشارکت مردم ، اندک مشروعیت نظام را نزد اقلیت خودیهای داخل نیز از بین خواهد برد و همچنین دست حکومت را در مذاکرات بین المللی نیز بسته تر می نماید . این سخن از نظر نگارنده صحیح و وارد است اما نکاتی چند جای تردید بوجود می آورد .
 اول اینکه نحوه مطرح کردن ضرورت حضور اصلاح طلبان ابهام برانگیز است و اینکه چرا جریان حاکم به یکباره و آنهم بطور مستقیم ! و بی واسطه چنین بحثی را مطرح می کند ؟ و چگونه است که از رسانه ای شدن آن که مساویست با بیشتر عیان گشتن نیازمندی حاکمیت ، واهمه ای ندارد ؟ 
دوم اینکه چرا جریان حاکم عدم حضور محمد خاتمی را لازم می داند ؟ مگر نه اینکه آقای خاتمی از هر دو سمت موافقان و مخالفان نظام مورد نکوهش دائمیست ؟ و بدلیل کوتاهیهای پس از حوادث انتخابات و مواضع دلسوزانه وی برای نظام! حتی از سوی برخی فعالین جنبش سبز ، از دایره این جنبش نیز بیرون رفته ؟ پس چگونه حاکمیت از خاتمی که نماد اصلاح طلبان حکومتی گشته واهمه دارد؟
 جدای از موارد پیش گفته همگان می دانند که وب سایت کلمه پس از حصر آقایان موسوی و کروبی گرایش بیشتری به سمت اصلاح طلبان حکومتی پیدا نمود بنابراین در انتها از دید نگارنده ، هر چند واقعیت داشتن این بحث ممکن می باشد ، اما فرضهای دیگری نیز متصور است از جمله قصد شرکت اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات آتی با کاندیداتوری شخص خاتمی یا فردی نزدیک به او و با عدم برائت از جنبش سبز. و القای اینکه جریان حاکم به دلیل نیاز به حضور مردم در انتخابات ، از شرط برائت از جنبش سبز کوتاه آمده و تن به انتخابات تقریبا آزاد داده است و کاندیتاتوری اصلاح طلبان در نتیجه عدم اعلام برائت از جنبش سبز ، نمایشی نیست  و به خیال خویش بار دیگر با جذب مردم ، داخل در حاکمیت شده و بر سودای محالشان اصرار بی ثمر ورزند .
 آینده مشخص خواهد کرد  کدامیک از فرضها صحیح است و یا شاید فرض سوم که بازی دادن محدود اصلاح طلبان از سوی جریان حاکم باشد با لغو پیش شرطهای گفته شده . منتظر می مانیم .
 اما آنچه مشخص است مردم ایران خونهای ریخته شده را از یاد نبرده اند و دریافته اند محالها را.

No comments:

Post a Comment