Saturday, May 7, 2011

سبز براندازم

براندازم ، از زمانیکه نوشتم سبز و خواندند زرد
براندازم ، از زمانیکه گرفتند آزادان وطن را
آری براندازم ، براندازم ز سرگردانی مادر

براندازم ، از زمان لحظه شلیک
براندازم ، از زمانیکه به ناحق ، ریختند خون
براندازم ، از زمان گریه بابا
براندازم ، از زمان شیون مادر

براندازم ، از زمان دفن سهراب وطن
براندازم ، از زمان خفتن اشکان به زیر سنگ
آری براندازم ، از برای پیکر بی جان یارانم

براندازم برای قلعه خونین کهریزک
براندازم ، از برای هتک گل ، در مسلخ رهبر
براندازم ، از برای رنج یارانم
آری براندازم ، براندازم که قاتل را بیاندازم

براندازم ، از برای پیکری که زیر چرخ جور له شد
براندازم ، از برای گل ، که سوزاندند در آتش
براندازم ز استبداد سی ساله
آری براندازم .
سبز براندازم .

No comments:

Post a Comment